ประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2562-2568) ด้านการบริหารจัดการ

ประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2562-2568)
ด้านการบริหารจัดการ

                มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2562 – 2563) ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ แต่ละด้านจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเช่น การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัย การกำหนดวิสัยทันศ์ และจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ เพื่อให้การจัดทำแผนพฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 ด้านการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองแผนงานจึงจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม