ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2564และแนวทางการบริหารจัดการงบกลาง

             วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กองแผนงานได้จัด “ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2564และแนวทางการบริหารจัดการงบกลาง” กับกองคลังและพัสดุและกองทะเบียนและประมวลผล ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม