ประชุมการทบทวนและปรับปรุงรายงานการตรวจสอบรายรับจริงให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

            วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น กองแผนงานโดยกลุ่มงานงบประมาณได้ประชุมร่วมกับผู้พัฒนาระบบ(กองทะเบียนและประมวลผล) เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายงานการตรวจสอบรายรับจริงให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประุชมย่อย งานงบประมาณ กองแผนงาน  ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม