โครงการสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฎิบัติงานด้านแผน

กองแผนงานจัดโครงการสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฎิบัติงานด้านแผน
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม