กองแผนงานได้จัด KM เรื่องการทำงานเชิงรุก

กองแผนงานได้จัด KM เรื่องการทำงานเชิงรุก
ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป