กองแผนงานจัดประชุมแผนฟื้นฟู แผนการเงิน และ Business Model รพ.

กองแผนงานจัดประชุม
เรื่อง แผนฟื้นฟู แผนการเงิน และ Business Model รพ.
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม
เวลา 13.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม