การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย(แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่สำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส่วนราชการต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนตามความต้องการของหน่วยงาน กองแผนงานจึงใคร่ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ดังเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์กองแผนงาน plan.msu.ac.th หัวข้อ “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และใคร่ขอความกรุณาจัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ภายในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พร้อมไฟล์ข้อมูลฯ ได้ที่ E-mail : [email protected] เนื่องจากกองแผนงานต้องบันทึกข้อมูลเข้าระบบของสำนักงบประมาณหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนงาน คุณณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์ โทร. 1330

        เอกสารดาวน์โหลด

1. หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน

2.แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ