การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (งบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เนื่องด้วย ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของการจัดทำงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ตามแนวทางและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อให้
การจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ครบถ้วนในทุกมิติงบประมาณ กองแผนงาน จึงใคร่ขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในลักษณะงบบูรณาการ จัดส่งข้อเสนอโครงการ ที่สอดคล้องตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานแผนบูรณาการ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในแต่ละแผนงบบูรณาการ ดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์กองแผนงาน https://plan.msu.ac.th/ ข่าวสารจากกองแผนงาน / งบประมาณ / หัวข้อ  และใคร่ขอความกรุณาจัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน พร้อมไฟล์ข้อมูลฯ ได้ที่E-mail : [email protected] ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนงาน คุณสารดา พันธุ์เสนา โทร. 1330

                ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แบบฟอร์มคำขอ

               แผนภาพความเชื่อโยง

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

แผนงานบูรณาการป้องกัน-ปราบปราม-และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ

แผนงานบูรณาการรพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิติกส

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

10 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้