ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562-2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562-2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้กล่าววาระการประชุม เพื่อหารือและมติเห็นชอบจากที่ประชุม