สรุปข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร(เงินแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564