ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับหลักสูตร) ของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณอาคารสำนักวิทยบริการ B ห้อง B412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม