วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง