ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(ระดับหลักสูตร)

                                กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(ระดับหลักสูตร) ซึ่งมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เลขานุการ และนางนันทรัตน์ จำปาแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขาฯ พร้อมกลุ่มงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ทีมงานพัฒนาระบบ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาระบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต จากผู้ประกอบการที่เป็นหัวหน้างานและนายจ้างของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 ณ ห้อง B412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม