ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังของคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังของคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

              วันนี้ (17 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย เป็นประธานในการประชุมฯร่วมกับรองคณบดี/รองผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวางแผนและงบประมาณของหน่วยงาน หน่วยงานละ 3 คน เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อบริหารอัตรากำลัง พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลงบประมาณการปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       แผนการดำเนินงานต่อไปให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนการมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง พร้อมทั้งให้ดำเนินการพิจารณางานในแต่ละตำแหน่งงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อประกอบการทบทวนกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ ให้คณะ/หน่วยงานบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ ทั้งนี้คณะ/หน่วยงานจะต้องบริหารอัตรากำลังภายใต้กรอบวงเงินค่าจ้างชั่วคราวเดิม ที่ตั้งในปีงบประมาณ 2564 และให้พิจารณาประเด็นอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสถานการณ์เงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานในอนาคต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ เพจมหาวิทยาลับมหาสารคาม https://www.facebook.com/MahasarakhamUni