ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ และกำหนดให้มีการรายงาน กำกับติดตาม และประเมินผลผ่านระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระบบบริหารยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานแนบผลการดำเนินงาน และเพิ่มเติมส่วนของการดำเนินงานคำรับรองเลขานุการคณะ/หน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารยุทธศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-414 สำนักคอมพิวเตอร์