ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 1-2 /2563

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
ภาคเรียนที่ 1-2 /2563

 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 2. คณะศึกษาศาสตร์

 3. คณะการบัญชีและการจัดการ

 4. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 8. คณะนิติศาสตร์

 9. คณะวิทยาศาสตร์

 10. คณะเทคโนโลยี

 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 13. คณะวิทยาการสารสนเทศ

 14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 15. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 16. คณะพยาบาลศาสตร์

 17. คณะเภสัชศาสตร์

 18. คณะสาธารณสุขศาสตร์

 19. คณะแพทยศาสตร์

 20. คณะสัตวแพทยศาสตร์