ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(คณะกรรมการประเมินปริสิทธิภาพการใช้ระบบและคณะกรรมการพัฒนาระบบ)
ครั้งที่ 2/ 2564 วันที่จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม B-313 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม