กองแผนงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี พ.ศ. 2564

เนื่องด้วยกองแผนงานได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองแผนงาน
ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรกองแผนงาน ณ ชั้น 3 กองแผนงาน อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม