รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน)

1-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2562

2-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2562 

3-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562 

4-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม 2563

5-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

6-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม 2563

7-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน 2563

8-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2563

9-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2563

10-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2563

11-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2563

12-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กันยายน 2563