รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)

 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2563

 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2563

 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563

 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม 2564

 5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

 6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม 2564

 7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน 2564

 8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2564

 9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2564

 10. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2564

 11. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2564

 12. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กันยนยน 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายไตรมาส)

 1. รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1 มกราคม

 2. รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ตุลาคม-มีนาคม

 3. รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ตุลาคม-มิถุนายน

 4. รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ตุลาคม-กันยายน