รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย

1.รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 1 )
2.ส่งเอกสารอ้างอิงผลการดำเนินงานตามที่ท่านรายงานในแบบรายงานความก้าวหน้าฯ(เอกสารหมายเลข 2)