แบบฟอร์มการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปี 2566-2570

หลักเกณฑ์การปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2566 – 2570 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลการขอเลื่อนเปิดหลักสูตรใหม่

แบบฟอร์ม แผนการรับนิสิต (นิสิตต่างชาติ)

แบบฟอร์มขอบรรจุหลักสูตรใหม่