ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน / งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณเงินกองทุน และอธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะ/หน่วยงาน สามารถดาวโหลดเอกสารดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เงินแผ่นดิน)

2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เงินรายได้)

3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เงินกองทุน)