เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,737,380,600 บาท โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กองแผนงาน จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

    โดยคณะ/หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเล่มเอกสารได้ที่เว็บไซต์ กองแผนงาน plan.msu.ac.th โดยเข้าไปที่ข่าวสารจากกองแผนงาน >> งบประมาณ >> “เอกสารงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ไฟล์เล่มเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565