การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างวงรอบการจัดทำรายละเอียดวงเงินและคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามวงรอบและมีความครบถ้วนตามความต้องการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงใคร่ขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์กองแผนงาน plan.msu.ac.th หัวข้อ “การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” พร้อมจัดส่งเอกสารข้อมูลมายังกองแผนงาน และสำเนาไฟล์ข้อมูลฯ มาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสารดาและคุณณัฐวุฒิ โทร. ๑๓๓๐

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

  1. หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน -2566
  3. บันทึกนำส่ง-อว.0605.1(4)/ว2187