แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนล่วงหน้าระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ด้วยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยเฉพาะคำขอตั้งงบประมาณในรายการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องมีความพร้อมในการดำเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณา (ใบเสนอราคาและแบบรูปรายการ) รวมถึงต้องมีแผนความต้องการในการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า ด้วยนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับทิศทางตามแผนการพัฒนาของแต่ละหน่วยงานรวมถึงแผนพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสิ่งก่อสร้างซึ่งต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแบบรูปรายการประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองแผนงาน จึงใคร่ขอให้หน่วยงาน จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนล่วงหน้าระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการวางแผนด้านงบประมาณ และจัดส่งไฟล์ข้อมูลมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางอีเมล์ [email protected]

แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนล่วงหน้าระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)