การจัดทำประมาณรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงใคร่ขอให้หน่วยงานได้จัดทำประมาณการรายรับเพื่อเสนอเป็นกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ทั้งนี้หลักเกณฑ์การประมาณการรายรับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565ด้วยแล้ว

ไฟล์เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. 01-บันทึกแจ้งจัดทำประมาณการรายรับ ว202 ลว 26 มกราคม 2566

2. 02-แบบฟอร์มการประมาณการรายรับ 2566-2570

3. 03-ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน

4. 04-แผนการรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2566-2570