แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม