ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ขั้นสำนักงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะ/หน่วยงาน เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณารายการคำขอแล้ว ปัจจุบัน สำนักงบประมาณได้พิจารณางบประมาณรายจ่าย (เบื้องต้น) แล้วนั้น  ดังนั้นเพื่อให้คณะ-หน่วยงาน รับทราบและนำข้อมูลผลการพิจารณา ประกอบวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ดังรายละเอียดรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวนี้

 

คลิกที่ภาพ เพื่อเข้าดูรายงาน