แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565