การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามหนังสือที่ อว ๑๖๐๕.๑(๔)ว๖๙๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ ” คณะหน่วยงานต้องสร้างความโดดเด่น ความแตกต่าง และเอกลักษณ์เฉพาะ นิสิตต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ควรมีในศวรรษที่ ๒๑ สนับสนุนการขับเคลื่อน Flagship ของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDG ” นั้น กองแผนงาน

    จึงใคร่ขอให้คณะหน่วยงาน ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้ บันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ระบบ BIP) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  (เงินรายได้)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (แบบฟอร์ม เงินกองทุน)