รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายเดือน)

 

  1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2564
  2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2564
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564
  4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม 2565
  5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
  6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ่เดือน มีนาคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)

  1. รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1