เอกสารประกอบการทบทวนและปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2567 – 2571 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักเกณฑ์การปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2567 – 2571 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ในแผนหลักสูตรและแผนนิสิต (ปีการศึกษา ……./256… )

แบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตร (หลักสูตรสองปริญญา)

แบบฟอร์มขอเลื่อนเปิดหลักสูตรใหม่