เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๑๗๐,๕๐๐ บาท  ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕    ในการนี้กองแผนงานจึงใคร่ขอให้คณะ/หน่วยงานดาวน์โหลดเล่มเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเพื่อประกอบการใช้จ่ายต่อไป

 

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566