แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฉบับเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย