รายงานผลการดำเนินงานจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

    ด้วยปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยความตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ให้กองแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ ทั้งที่ได้ตั้งงบประมาณใน Flagship/เงินสำรองฉุกเฉินฯของหน่วยงาน และที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ รูปแบบการรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน จึงใคร่ขอให้คณะ/หน่วยงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ Flagship และเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินฯ ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน

  2. ผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง

  3. ผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ให้จัดทำในรูปแบบ Infographic จำนวน 1 แผ่น โดยให้มีผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ รวมถึงทักษะนิสิต(กรณีที่มี Flagship ด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กรณีการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งตามนโยบายกำหนดให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายโดยอนุมัติจากอธิการบดี ให้แนบตารางสรุปรายการงบประมาณพร้อมผลการเบิกจ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดงบประมาณตามข้อ ๑ และ ๒ ได้ที่เวปไซต์กองแผนงาน หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ Flagship และเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินฯงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕” พร้อมนำส่งไฟล์รายงานทาง E-mail : [email protected] พร้อมจัดส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อสรุปเป็นรายงานในภาพรวมประจำปีเสนอมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพวิทย์ โทร. ๑๓๓๐

                            ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล

1-ข้อมูลเงิน-flagship-หน่วยงาน

2-ข้อมูลเงินฉุกเฉินหน่วยงาน

3-ข้อมุลเงินที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง