การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       ด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงใคร่ขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์กองแผนงาน www.plan.msu.ac.th หัวข้อ “การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” พร้อมจัดส่งเอกสารข้อมูลมายังกองแผนงาน และสำเนาไฟล์ข้อมูลฯ มาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานงบประมาณ เงินแผ่นดิน โทร. ๑๓๓๐, ๑๒๓๕

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกข้อความ

2. หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอฯ

3. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย-2567

4. แบบฟอร์มจัดทำคำขอฯ-2567