ติดตามผลการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (งบลงทุน-ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่คณะ/หน่วยงาน เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณารายการคำขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงบประมาณ  ดังนั้นเพื่อให้คณะ-หน่วยงาน รับทราบและนำข้อมูลผลการพิจารณา (รายการที่ไม่ผ่าน) ประกอบวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียดรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวนี้

คลิกที่ภาพ เพื่อดูรายงานติดตามผลพิจารณาคำขอ-2567