รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)