รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน