แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน