นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           #  ขอให้คณะ/หน่วยงานได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมไฟล์ข้อมูล  ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นอย่างช้า  #

          ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานที่ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณา

ไฟล์แนบ

1) หนังสือประสานงาน (ว 924)

2) นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3) แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

4) แบบแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

5) แบบแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายวิชาการ) (สอนระดับต่ำกว่าปริญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

6) แบบฟอร์มการคิดภาระงานประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

7) แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25… (แบบที่  1  กรณีภารกิจวิชาการ และ/หรือบริหาร)

8) แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. (แบบที่ 2 กรณีเป็นการจ้างเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย)

9) แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับรอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. ประเภท  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  (แบบที่  1  กรณีภารกิจวิชาการ  และ/หรือบริหาร)

10) แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับรอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. ประเภท  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 2 กรณีเป็นการจ้างเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย)


สอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ นายไกรษร อุทัยแสง (คุณกล้วย)
โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารในวันและเวลาราชการ  6 ช่องทาง ดังนี้

1) โทรสาร (Fax) เบอร์ 0-4375-4240
2) โทรศัพท์ เบอร์ 0-4375-4240 เบอร์ภายใน 1235
3) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected]
4) Messenger Facebook : www.facebook.com/Bnn18
5) โทรศัพท์มือถือ เบอร์ 089-488-9408
6) Line Group : “กลุ่ม-อัตรากำลัง-มมส