การรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่คณะ/หน่วยงาน ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัย (งบนโยบายหรือเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน) และได้รับสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้ กองแผนงาน จึงใคร่ขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายข้างต้น จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

๒. เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (เฉพาะโครงการ) รูปแบบของเอกสารให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

ไฟล์รายงานทาง E-mail : [email protected] พร้อมจัดส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการจัดสรรงบประมาณประจำปีเสนอมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ คุณนพวิทย์ โทร.๑๓๓๐

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

 

 

  1. แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน
  2. บันทึกแจ้ง การรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ 
  3. สรุปรายชื่อคณะ-หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง