การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ธันวาคม 2563)

การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องบรรยาย B412 สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PowerPoint)

2. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564