แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด/โครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองแผนงาน

1.แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด

2.แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองแผนงาน