นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ด่วน ! ขอให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมไฟล์ข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นอย่างช้า

* กรณี อัตราลูกจ้างชั่วคราว ให้ตั้งกรอบอัตราตามจำนวนอัตรากำลังที่มีคนครอง หรืออัตรา/ตำแหน่งที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการสรรหาคัดเลือกเท่านั้น กรณี อัตราว่างไม่มีคนครองและไม่อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาคัดเลือกให้ยุบเลิกอัตรา และขอให้ทางหน่วยงานได้พิจารณาบริหารจัดการอัตรากำลังและงบประมาณสำหรับรองรับนโยบายการปรับบัญชีค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้เพียงพอในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีการปรับฐานบัญชีค่าจ้างใหม่ โดยพิจารณาบริหารอัตรากําลังภายใต้กรอบวงเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเดิม ตามกรอบอัตราและวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอนาคต *

          ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานที่ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณา

ไฟล์แนบ

1)  หนังสือประสานงาน (ว 1124)

2)  นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3)  F-004 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

4)  F-005 แบบแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

5)  F-006 แบบฟอร์มการคิดภาระงานประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

6)  F-007 แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

7)  F-008 Proposal for a Specialist Employment Fiscal Year …

8)  F-009 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

9)  (ร่าง) บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ นายไกรษร อุทัยแสง (คุณกล้วย)
โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารในวันและเวลาราชการ 6 ช่องทาง ดังนี้
1) โทรสาร (Fax) เบอร์ 0-4375-4240
2) โทรศัพท์ เบอร์ 0-4375-4240 เบอร์ภายใน 1235
3) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : kraisorn.u@msu.ac.th
4) Facebook : www.facebook.com/Bnn18
5) โทรศัพท์มือถือ เบอร์ 089-488-9408
6) Line Group : “กลุ่ม-อัตรากำลัง-มมส”