การรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่คณะ/หน่วยงาน ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากมหาวิทยาลัย (งบนโยบายหรือเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน) และได้รับสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการดังกล่าว  กองแผนงาน จึงใคร่ขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายข้างต้น จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

๒. เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (เฉพาะโครงการ) รูปแบบของเอกสารให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

พร้อมนำส่งไฟล์รายงานทาง E-mail : noppavith.s@msu.ac.th พร้อมจัดส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการจัดสรรงบประมาณประจำปีเสนอมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพวิทย์ โทร.๑๓๓๐

Download.  1. แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

2. รายชื่อหน่วยงานและรายการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ที่ต้องจัดทำแบบรายงาน