การประมาณการรายรับ ประกอบการจัดทำงบเพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้การจัดทำงบเพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน จึงขอให้คณะหน่วยงาน ได้จัดทำประมาณการรายรับตามหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้จำนวนนิสิตหัวจริง ยกเว้น นิสิตชั้นปีที่ 1/2565 ให้ใช้จำนวนนิสิตตามแผน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. บันทึกข้อความ ว141 

2.00-formประมาณการรายรับ-2565

3. 01-จำนวนนิสิต ปีการศึกษา-2564-18jan65

4. 02-ค่าธรรมเนียม2565

5. 03-ปฏิทิน