การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห้นชอบกรอบวงเงินสำหรับตั้งงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลมาจากการปรับปรุงจำนวนนิสิต นั้น กองแผนงาน จึงขอแจ้งให้คณะหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอตั้งงบประมาณ ได้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

1.บันทึกแจ้งหน่วยงาน

2.แบบฟอร์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติมระหว่างปี