การปรับปรุงแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

    ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้แต่ละคณะ-หน่วยงานที่มีความประสงค์จัดกิจกรรม/โครงการทั่วไปต้องสามารถเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยเฉพาะทักษะตามมาตรฐานนิสิต 9 ด้านและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs 17 ด้าน  จึงได้แจ้งกำหนดแบบฟอร์มให้คณะ-หน่วยงาน  เสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มเสนอโครงการ (ฉบับย่อ)

แบบฟอร์มโครงการ (ฉบับเต็ม)